.תושדח תונומת ופסונ *
.הירוגטק לכ ףוסב תואצמנ תושדחה תונומתה
.והשלכ ילטיגיד דוביע ורבע אלו תוירוקמ רתאב תונומתה

Created By Dina Cohen
*
*
*
*
*
*